ΣΠΕΡΜΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

09/05/2018

Τι είναι αυτή η εξέταση?

Το σπερμοδιάγραμμα ή ανάλυση σπέρματος, χρησιμοποιείται για να προσδιορισθεί αν ένας άνδρας είναι γόνιμος ή όχι. Στην ανάλυση σπέρματος λαμβάνονται υπόψη πολλές παράμετροι και πραγματοποιούνται διάφορες δοκιμές στο σπέρμα.

 

 

Ποτέ γίνεται το σπερμοδιάγραμμα?

Το σπερμοδιάγραμμα, απαιτείται να γίνεται στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Στη διαδικασία υποβοηθούμενης κύησης, σε ζευγάρια που αδυνατούν να αποκτήσουν παιδιά
 • Μετά από χειρουργικές πράξεις ή θεραπευτικές αγωγές, που μπορεί να επηρεάσουν τη λειτουργία των όρχεων
 • Στη διερεύνηση γονιμότητας του ζευγαριού, που επιθυμεί να αποκτήσει παιδιά.
 • Κατά τη διάρκεια λήψης σπέρματος, για κρυοσυντήρηση και μελλοντική χρήση
 • Μετά από απολίνωση σπερματικών πόρων, προκειμένου να διαπιστωθεί η απουσία σπερματοζωαρίων στο σπέρμα του άνδρα.

Μια ανάλυση σπέρματος, για τον προσδιορισμό της γονιμότητας θα πρέπει να πραγματοποιείται σε τουλάχιστον δυο (2) δειγματοληψίες, με διαφορά τουλάχιστον επτά ημερών, σε χρονική διάρκεια μέχρι δυο (2) έως τριών (3) μηνών, επειδή ορισμένες συνθήκες μπορεί να επηρεάσουν τα επίπεδα σπέρματος.

 

Ποια είναι η απαραίτητη προετοιμασία /διαδικασία για την εξέταση?

Για να είναι αξιολογήσιμα τα αποτελέσματα της εξέτασης, ο άνδρας θα πρέπει:

 • Να μην έχει εκσπερματίσει, για τουλάχιστον δύο (2) ημέρες, αλλά η αποχή (σεξουαλική), να μην είναι μεγαλύτερη από επτά (7) ημέρες
 • Να μην έχει κάνει χρήση φαρμακευτικών ή άλλων ουσιών, που μπορεί να βλάψουν το σπέρμα του περιστασιακά
 • Να μην έχει ιστορικό υψηλού πυρετού (>39 °C) τους τελευταίους τρείς τουλάχιστον μήνες
 • Το δείγμα συλλέγεται δια του αυνανισμού σε δωμάτιο δίπλα στο εργαστήριο, είτε σε άλλο χώρο (π.χ. στο σπίτι του), αρκεί η μεταφορά του σπέρματος από τον άλλο χώρο στο εργαστήριο, να γίνει σε ειδικό αποστειρωμένο δοχείο και μέσα σε είκοσι με τριάντα λεπτά.
 • Σημειώνεται ότι η Μycolab διαθέτει ξεχωριστούς χώρους, ειδικά διαμορφωμένους, για τη λήψη σπέρματος, όπως φαίνεται στη φωτογραφία παρακάτω.

 

Ποια τα αναμενόμενα αποτελέσματα της εξέτασης?

Ένα δείγμα σπέρματος, μπορεί να χαρακτηρισθεί από:

 • Ολιγοσπερμία, όταν ο αριθμός των σπερματοζωαρίων είναι χαμηλότερος από το φυσιολογικό (<20 εκατομ/ml )
 • Ασθενοσπερμία, όταν το ποσοστό κινητικότητας των σπερματοζωαρίων είναι χαμηλό.
 • Ολιγοασθενοσπερμία, όταν ο αριθμός και η κινητικότητα είναι χαμηλότερα από το κανονικό
 • Τερατοσπερμία, όταν παρατηρείται ένα υψηλό ποσοστό δύσμορφων σπερματοζωαρίων
 • Αζωοσπερμία, όταν δεν ανιχνεύονται καθόλου σπερματοζωάρια

 

Ο τυπικός όγκος σπέρματος που συλλέγεται, είναι περίπου το μισό ενός κουταλιού του γλυκού (2-6 millilitres) σε υγρό. Λιγότερο σπέρμα υποδεικνύει λιγότερα σπερματοζωάρια, γεγονός που ενδεχομένως θα επηρεάσει τη γονιμότητα. Περισσότερο σπέρμα δείχνει πάρα πολύ υγρό, το οποίο θα αποδυναμώσει την πυκνότητα του σπέρματος. Δείχνει επίσης πιθανή υπογονιμότητα. Η πυκνότητα των σπερματοζωαρίων μέσα στο σπέρμα, μετριέται σε εκατομμύρια σπερματοζωαρίων ανά millilitre σπέρματος. Κανονική είναι μεγαλύτερο ή ίσο με 20 εκατομ/ millilitre (και πάνω από 80 εκατομ. σπερματοζωάρια σε μια εκσπερμάτιση). Όσο μικρότερη πυκνότητα παρουσιάζεται σε ένα δείγμα σπέρματος, τόσο λιγότερες είναι οι πιθανότητες να επιτευχθεί εγκυμοσύνη. Ένας άνδρας που μόλις έχει κάνει βασεκτομή, ιδανικά, θα ήθελε να μην έχει καθόλου σπερματοζωάρια στο δείγμα του.

 

Κινητικότητα σπερματοζωαρίων, είναι το ποσοστό αυτών που κινούνται σε ένα δείγμα. Όσο πιο αργά κινούνται (ή παραμένουν ακίνητα), τόσο λιγότερες και πιθανότητες για εγκυμοσύνη. Η πρόοδος του σπέρματος βαθμολογείται με βάση το μηδέν (δεν υπάρχει κίνηση) έως 4 ή υψηλότερη για το σπέρμα που κινείται σε ευθεία γραμμή με καλή ταχύτητα. Αν ο αριθμός των σπερματοζωαρίων που κινούνται είναι κάτω από το μισό, μια “κηλίδα” χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει το ποσοστό των νεκρών σπερματοζωαρίων.

Αυτό ονομάζεται δοκιμή βιωσιμότητας σπέρματος. Μορφολογία της ανάλυσης, είναι η μελέτη για το μέγεθος, το σχήμα και την εμφάνιση των κυττάρων του σπέρματος. Η ανάλυση αξιολογεί τη δομή διακοσίων (200) σπερματοζωαρίων και οποιαδήποτε ελαττώματα καταγράφονται. Όσο περισσότερα ανώμαλα σπερματοζωάρια είναι παρόντα, τόσο χαμηλότερη είναι η πιθανότητα της γονιμότητας.

 

To διαγνωστικό Μycolab, λόγω της φύσεως του, δεν επεκτείνεται σε περισσότερα στοιχεία για τη θεραπεία, για λόγους δεοντολογίας.

Το επιστημονικό προσωπικό του Διαγνωστικού μας, είναι πάντα στη διάθεσή σας, για παροχή τυχόν διευκρινήσεων ή/και περισσοτέρων στοιχείων, σχετικά με το σπερμοδιάγραμμα.

Posted in Blog